yǒuyòng

有用


拼音yǒu yòng
注音一ㄡˇ ㄩㄥˋ
词性形容词


有用

词语解释

有用[ yǒu yòng ]

⒈  可以利用、有价值、耐用。

食物对动物有用,湿润对植物有用。

valuable; useful;

引证解释

⒈  有功用;有用处。

《庄子·人间世》:“桂可食,故伐之;漆可用,故割之。人皆知有用之用,而莫知无用之用也。”
郭象 注:“有用则与彼为功,无用则自全其生。”
宋 王安石 《玉晨大桧鹤庙古松最为佳树》诗:“材大贤于人有用,节高仙与世无情。”
明 李贽 《复焦弱侯书》:“大抵圣言切实有用,不是空头,若如説者,则安用圣言为耶!”
沈从文 《<沈从文散文选>题记》:“一些对革命、对国家人民有过极大贡献的有用人才,一些我四十年来的同行同事朋友,很多人在倏忽而来的风暴中死去。”

国语辞典

有用[ yǒu yòng ]

⒈  有用处、有用途。

《庄子·人间世》:「桂可食,故伐之;漆可用,故割之。人皆知有用之用,而莫知无用之用也。」
《三国演义·第二五回》:「一者可以保二夫人,二者不背桃园之约,三者可留有用之身。有此三便,兄宜详之。」

有效

无用

英语useful

德语nützlich (Adj)​

法语utile

分字解释


※ "有用"的意思解释、有用是什么意思由查信息-在线查询专业必备工具汉语词典查词提供。